Privacyverklaring

Privacyverklaring Bakkertje Glasbewassing VOF

Bakkertje Glasbewassing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Bakkertje Glasbewassing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens;
  • (mobiel) telefoonnummer;
  • e-mailadres.


Doel van de verwerking

Bakkertje Glasbewassing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Bakkertje Glasbewassing verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Bewaartermijn

Bakkertje Glasbewassing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.


Delen met derden

Bakkertje Glasbewassing deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies

Bakkertje Glasbewassing gebruikt geen cookies.


Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen.
Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van uzelf aan een andere partij.
Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen.
Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken per e-mail, zie onderstaande contactgegevens. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bakkertje Glasbewassing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Wijzigingen

Bakkertje Glasbewassing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Bakkertje Glasbewassing op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Bakkertje Glasbewassing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of de inhoud van deze website.


Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Bakkertje Glasbewassing
A. Bakker-Bresser
Jan Spieringweg 7
4285 WN  Woudrichem
06-24187554
administratie@bakkertjeglasbewassing.nl